22 พ.ค.58 ได้โอนปัจจัยสามเณรเรียนบาลี วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพฯ ที่เป็นสำนักเรียนอันดับหนึ่งของกรุงเทพฯ จำนวน 58 รูป ถวายเอง 21 รูป ที่เหลือมีผู้ร่วมทำบุญ โดยจัดถวายทุกเดือน องค์ละ 500 บาท
001 002 003