21 มิ.ย.58 ได้โอนนิตยภัติประจำเดือน มิ.ย.58 ถวายสามเณรเรียนบาลี วัดโมลีโลกยาราม รูปละ 500 บาท จำนวน 48 รูป หลายท่านช่วยกันตั้งทุน ขออนุโมทนาด้วย ให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ
001
002
003