องค์การเภสัชกรรม แจงกรณีขายแอลกอฮอล์เจลออนไลน์
องค์การเภสัชกรรม ปรับสูตรแอลกฮอล์เจลให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70 % โดยปริมาตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ปรับสูตร แอลกฮอล์เจลให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใหม่นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเลขที่ใบรับแจ้งแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ จีพีโอ แอลกอฮอล์ เจลลาเวนเดอร์ ผลิตโดยบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด และขณะนี้กำลังเร่ง การผลิตเพื่อให้สามาถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม โดยจะเริ่มกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แก่ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

#องค์การเภสัชกรรม #เจลล้างมือ #แอลกอฮอล์เจล
ที่มาบทความ: กรุงเทพธุรกิจ