8 สิงหาคม วันแมวโลก

8 สิงหาคม วันแมวโลก

วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีได้รับการประกาศให้เป็น วันแมวโลก (International Cat Day) โดย กองทุนเพื่อสวัสดิการสัตว์ระหว่างประเทศ (IFAW) มาตั้งแต่ปี 2545 (ปี 2002) ในขณะที่ในบางประเทศอาจจะกำหนด “วันแห่งแมว” นี้ที่ต่างออกไป เช่น ในยุโรปกำหนดวันแห่งแมวนี้คือวันที่ 17...