-บริจาคเงินซื้อสิ่งของประมาณ 24,000.- บาทเศษ ไปบริจาคให้คนยากจน

เย็นวันที่ 2 ก.ค.58  พาน้อง ๆ พนักงานในบริษัทร่วมกันบริจาคเงินซื้อสิ่งของ รวมมูลค่าประมาณ 24,000.- บาทเศษ ไปบริจาคให้ นางทองหยุด แสงประไพและครอบครัว ที่กระท่อมกลางทุ่ง อ.บางบาล อยุธยา ได้บุญด้วยกันครับ...

ฤทธิ์ที่ดลบันดาลให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต

ฤทธิ์ที่ดลบันดาลให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 1769   ชื่อคอลัมน์ “สุขภาพดี วิถีไทย วิถีพุทธ” โดย พันโทไพโรจน์  พนารินทร์ อดีตสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดชนะสงคราม ปี พ.ศ.56-57 ผมเดินทางไปทั่วประเทศไทย นับได้ 38 จังหวัด ไปสัมภาษณ์คนป่วย 381 คน...