พันโทไพโรจน์ พนารินทร์

พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์
ประธานบริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด

ประวัติย่อ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์

การศึกษา

พ.ศ.2529                มัธยมศึกษาปีที่ 6  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนโยธินบูรณะ)
พ.ศ.2532                สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม  9  ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม   กรุงเทพ ฯ ขณะเป็นสามเณร
                               เข้าอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ( นาคหลวง)  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พ.ศ.2532
พ.ศ.2533               สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

นาคหลวง

สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม  9  ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม   กรุงเทพ ฯ ขณะเป็นสามเณร เข้าอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ( นาคหลวง)  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประวัติการทำงานขณะอุปสมบท


พ.ศ.2533 – 2535  เป็นครูสอนบาลี เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม
พ.ศ.2533 – 2535  เป็นอาจารย์สอนชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ลาสิกขา  เมื่อ พ.ศ.2535 (รวมอุปสมบท 13 ปี เป็นสามเณร 10 ปี เป็นพระ 3 พรรษา)

ยศ  – พ.ศ.2536   เป็น ร้อยตรี    – พ.ศ. 2549       เป็น พันโท

– พ.ศ. 2556 (2 เม.ย.) ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารนอกราชการ

ตำแหน่งขณะรับราชการ

–  เป็นอนุศาสนาจารย์ทหารบก

–  เป็นหัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

–  เป็นหัวหน้าแผนกแผนงานข่าวกรอง  สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประสบการณ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

พ.ศ.2536 – 2540 จัดรายการวิทยุ ธรรรมประทีป ทางสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม  วศป.1449 ชุมพร ทุกวัน
และ เอฟ.เอ็ม 107.5 ทุกวันอาทิตย์

พ.ศ.2542 – 2548  เป็นอาจารย์บรรยายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนสารบรรณทหารบก

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  ได้ริเริ่มผลักดัน และร่วมกันจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ในนาม คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ส.ค.2532 – ปัจจุบัน เป็นพิธีกร งานมงคล อวมงคล ต่าง ๆ

ต.ค. 2557 – มี.ค.2558  เป็นผู้ดำเนินรายการ “คืนความสุขสู่ผู้พิการ” ออกอากาศทาง  WBTV
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที

มี.ค.2558- ก.พ.2559   เป็นเจ้าของรายการและผู้ดำเนินรายการ “คืนความสุขสู่สังคม” และ “กิจการอนุศาสนาจารย์ไทย” ทาง WBTV วัดยานนาวา ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 20.00

ม.ค.2556 – ปัจจุบัน เป็นผู้จัดรายการวิทยุธรรมะผสมผสานสุขภาพ รายการ “สุขภาพดี วิถีไทย วิถีพุทธ”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  ประมาณ 300 สถานี ครอบคลุม 74 จังหวัด

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน เป็นกรรมการจัดหาทุนสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2561- ปัจจุบัน เป็นผู้จัดรายการวิทยุธรรมะผสมผสานสุขภาพ รายการ “สุขกายสบายใจ กับ น้ำมังคุดผสมสมุนไพรทิพย์มงคล 555 ตรา พนารินทร์

 ประวัติการทำธุรกิจ

พ.ศ.2556 ได้ร่วมกับ รศ.ดร.(พิเศษ)สิรินพรรณ จันทร์อริยะโสภณ   ก่อตั้ง บริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา “ แซนทิพย์โกลด์” และ “ทิพย์ไภษัชย์”

พ.ศ.2556 ได้ร่วมกับ รศ.ดร.(พิเศษ)สิรินพรรณ จันทร์อริยะโสภณ  ก่อตั้ง บริษัท ชีวาไลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริม

พ.ศ.2561 ได้ก่อตั้ง บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา “พนารินทร์”

ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักของชาวพุทธในหลายมิติ ทั้งการครองตน ครองคน ครองงาน